شركت بيمه توسعه Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://www.tins.ir/ sis-eg Powered Site ar شركت بيمه توسعه http://www.tins.ir/images/logo.gif http://www.tins.ir/ test@gmail.com اطلاعيه شماره 73 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شدhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31867&ctp_id=84&id=145&sisOp=view2019-02-19 15:56:28اطلاعيه شماره 73 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شداطلاعيه شماره 72 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه http://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31825&ctp_id=84&id=144&sisOp=view2018-09-16 14:37:56اطلاعيه شماره 72 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه اطلاعيه 71 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شدhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31824&ctp_id=84&id=143&sisOp=view2018-09-12 15:09:53اطلاعيه 71 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شداطلاعيه شماره 70 در خصوص بيمه گزاران بيمه هاي عمر بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31821&ctp_id=84&id=142&sisOp=view2018-08-27 09:43:30اطلاعيه شماره 70 در خصوص بيمه گزاران بيمه هاي عمر بيمه توسعهاطلاعيه شماره 66 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31820&ctp_id=84&id=141&sisOp=view2018-08-27 09:34:48اطلاعيه شماره 66 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطهاطلاعيه 65 در خصوص واريز خسارت مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31819&ctp_id=84&id=140&sisOp=view2018-08-27 09:24:09اطلاعيه 65 در خصوص واريز خسارت مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعهاطلاعيه شماره 64 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شدhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31818&ctp_id=84&id=139&sisOp=view2018-08-27 09:18:23اطلاعيه شماره 64 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شداطلاعيه شماره 63 درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز صادره شركت بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31794&ctp_id=84&id=138&sisOp=view2018-04-08 09:05:28اطلاعيه شماره 63 درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز صادره شركت بيمه توسعهاطلاعيه شماره 62 درخصوص واريز، خسارتهاي دارندگان چك بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31793&ctp_id=84&id=137&sisOp=view2018-04-08 08:59:36اطلاعيه شماره 62 درخصوص واريز، خسارتهاي دارندگان چك بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعهاطلاعيه شماره 61 درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31786&ctp_id=84&id=136&sisOp=view2018-03-06 08:30:48اطلاعيه شماره 61 درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز بيمه توسعهاطلاعيه شماره 60 درخصوص واريز خسارت مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31785&ctp_id=84&id=135&sisOp=view2018-03-06 08:25:24اطلاعيه شماره 60 درخصوص واريز خسارت مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي بيمه توسعهاطلاعيه شماره 59 درخصوص واريز خسارت مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31768&ctp_id=84&id=134&sisOp=view2018-02-13 16:07:23اطلاعيه شماره 59 درخصوص واريز خسارت مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعهاطلاعيه شماره 58 درخصوص واريز و تسويه خسارت زيانديدگان ثالث،دارندگان چك بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31767&ctp_id=84&id=133&sisOp=view2018-02-13 16:03:12اطلاعيه شماره 58 درخصوص واريز و تسويه خسارت زيانديدگان ثالث،دارندگان چك بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعهاطلاعيه بيمه توسعه در خصوص نمايندگان فاقد بدهيhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31761&ctp_id=84&id=132&sisOp=view2018-02-03 15:23:45اطلاعيه بيمه توسعه در خصوص نمايندگان فاقد بدهياطلاعيه شماره 57 بيمه ايران درخصوص بيمه نامه هاي عمر و پس اندار شركت بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31755&ctp_id=84&id=131&sisOp=view2018-01-27 22:55:25اطلاعيه شماره 57 بيمه ايران درخصوص بيمه نامه هاي عمر و پس اندار شركت بيمه توسعهاطلاعيه شماره 4: فراخوان بيمه گذاران يا ذينفعان بيمه نامه هاي عمر انفرادي شركت بيمه توسعه كه براي آنها خسارتي واقع شده است.http://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31747&ctp_id=84&id=130&sisOp=view2018-01-08 19:26:36اطلاعيه شماره 4: فراخوان بيمه گذاران يا ذينفعان بيمه نامه هاي عمر انفرادي شركت بيمه توسعه كه براي آنها خسارتي واقع شده است.اطلاعيه شماره 56 بيمه ايران درباره پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31741&ctp_id=84&id=129&sisOp=view2018-01-03 13:37:13اطلاعيه شماره 56 بيمه ايران درباره پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعهاطلاعيه شماره 55 بيمه ايران درباره زيانديدگان بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31732&ctp_id=84&id=128&sisOp=view2017-12-23 13:52:11اطلاعيه شماره 55 بيمه ايران درباره زيانديدگان بيمه توسعهاطلاعيه شماره 54 بيمه ايران درباره زيانديدگان بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31720&ctp_id=84&id=127&sisOp=view2017-12-03 08:46:16اطلاعيه شماره 54 بيمه ايران درباره زيانديدگان بيمه توسعهاطلاعيه شماره 53 زيانديدگان بيمه توسعهhttp://www.tins.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=31714&ctp_id=84&id=126&sisOp=view2017-11-25 15:54:22اطلاعيه شماره 53 زيانديدگان بيمه توسعه